2019-01-18-03-39-31สภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ "รำไท้เก๊ก"...
2562-2พิธีทำบุญเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2562...
2561-22 การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี...
2018-12-19-09-50-53 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เชิญศิษย์เก่า คุณดาวิด...
4-1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาหัวข้อ...