ผู้ผ่านการตัดเลือกเข้ารับการอบรมภาษาอาเซียน
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาา 2562
human-plus-3-bangkapi คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ Human...
2019-05-22-10-13-36หลักสูตรภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสารระดับต้น 1 สำหรับบุคคลทั่วไป...
human-plus คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการในโครงการ HUMAN...