2018 มหาวิทยาลัยกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561...
2561 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่...
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ...