610919 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา...
1-2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
7-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...