21 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้...
4   ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบปฏิบัติการขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่...
2017-11-22-09-31-45  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่...
2017-09-21-09-29-03 มหาวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560...