แจ้งการทำบัตรนักศึกษาใหม่ประจำปี 2562
ผู้ผ่านการตัดเลือกเข้ารับการอบรมภาษาอาเซียน
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาา 2562
2562 สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดงจัดพิธีไหว้ครู ครอบครู โขนละคร...
2562-07-31 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่...
2562-07-22 มหาวิทยาลัยกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561...