3-4-5-6 งานวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน...
che-qa-online สำนักประกันคุณภาพการศึกษา คัดอบรมการใชงานระบบประกันคุณภาพ CHE...
2561-3 การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ...
2562 งานนโยบายและแผนจัดโครงการทบทวนปรับปรุงแผน และอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนงบประมาณ...