สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทางวัฒนธรรม

ชั้น 2 อาคาร 3/1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 

 โทรศัพท์ 02-942-5800 หรือ 02-942-6800 ต่อ 3034

 facebook: https:/w.facebook.com/cumicru

 twitter: @cumicru

 LINE: @urz2754j

 

แผนที่มหาวิทยาลัย