บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถประกอบวิชาชีพทางด้านวัฒนธรรม หรืออาชีพที่อาศัยความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการทางวัฒนธรรมเป็นฐาน เช่นอาชีพดังต่อไปนี้

  1. นักวิชาการวัฒนธรรม นักบริหารการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ผู้คำให้ปรึกษาและให้บริการความรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้บริหารและจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ชุมชน ภัณฑารักษ์
  2. วิทยากรท้องถิ่น นักจัดการความรู้ พิธีกรและผู้ดำเนินรายการสามภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาเขมร) ผู้จัดบริการนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
  3. เจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการในวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ธุรกิจไมซ์(MICE)  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ธุรกิจออนไลน์ (E-commerce) 
  4. นักจัดเทศกาลงานประเพณี (Festival and Event Manager) นักจัดนิทรรศการ นักออกแบบและวางแผนงานทางวัฒนธรรม (Event Organizer)
  5. นักเขียน นักจัดการ และนักวิจัย อาชีพอิสระ (Freelance) หรืออาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต