อาจารย์แววรวี  ลาภเกิน

ประธานหลักสูตร

ศศ.ม. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม), 2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศษ.บ. (การศึกษาตลอดชีวิต), 2552 มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร. ชวิตรา ตันติมาลา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์), 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มน.ม. (มานุษยวิทยา), 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.บ. (สังคมศึกษา), 2548 มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ ดร. ภูเนตุ จันทร์จิต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์), 2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา), 2541 มหาวิทยาลัยมหิดล

พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์), 2538 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

อาจารย์แสน ไชยบุญ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

M.A. (Philosophy and Religions Studies), 2546 Assumption University

พธ.บ. (การสอนสังคม), 2538 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิพย์ พุ่มดนตรี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ม. (ปรัชญา), 2522 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ป.สูง (การสอนสังคมศึกษา), 2518 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.บ. (การสอนสังคมศึกษา), 2516 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    

ฮิต: 416