human-plus-2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ Human...
2560-2 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการนำนักศึกษาเข้าค่ายผู้นำเตรียมความพร้อมก่อนกิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา...
3-4-5-6 งานวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน...
che-qa-online สำนักประกันคุณภาพการศึกษา คัดอบรมการใชงานระบบประกันคุณภาพ CHE...
2561-3 การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ...