ต่อต้านคอรัปชั่น
ต่อต้านคอรัปชั่น
ต่อต้านคอรัปชั่น
ต่อต้านคอรัปชั่น
ต่อต้านคอรัปชั่น
ผู้ผ่านการตัดเลือกเข้ารับการอบรมภาษาอาเซียน
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาา 2562
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ...
2561-3 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการนำนักศึกษาเข้าค่ายผู้นำเตรียมความพร้อมก่อนกิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา...
digital คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โอกาส...
che-qa-online2019-06-24คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดอบรมระบบการประเมินตนเอง CHE QA...
human-plus-3-bangkapi คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ Human...