ปรัชญา

            “วิชาการเป็นเลิศ     เทิดคุณธรรม     นำชุมชนเข้มแข็ง”

 วิสัยทัศน์

       “เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการที่บูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญา ด้านภาษา  ศิลปวัฒนธรรม  การบริหารรัฐและชุมชนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับนานาชาติ  ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษา  (Quality  Assurance)ทุกระดับ
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์    สังคมศาสตร์   และเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและสนองความต้องการของสังคม
 3. พัฒนาแผนงานต่าง ๆ  ตามภารกิจของคณะเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 4. ส่งเสริมความร่วมมือในระดับสถาบัน  และระดับชาติ  ที่มีผลต่อการพัฒนาคณะ
 5. สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  พัฒนาวิชาชีพคณะ  สถาบัน  และท้องถิ่น
 6. สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
 7. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในคณะ  ให้มีความรู้ดี  มีคุณธรรม  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  และมีจิตสำนึกในการที่ช่วยเหลือสังคม
 8. ส่งเสริม  พัฒนา  ทำนุบำรุง  และเผยแพร่ศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม   และภูมิปัญญาไทย เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
 9. ส่งเสริมความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน  ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  และการแก้ไขปัญหาในทุกหน่วยงานของคณะ
 10. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับทุกหน่วยงานในคณะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  และการบริหารงานต่างๆ  ตามภารกิจของคณะและสถาบัน
 11. ส่งเสริมงานกิจการนักศึกษา  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 12. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ  เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในทุกระดับการศึกษาของคณะและสถาบัน