คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ตั้งอยู่เลขที่  39/1 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร อยู่ระหว่างอาคารหอส้มตำและคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วยอาคาร 3  ชั้น 1 อาคาร  อาคาร 7 ชั้น  1 อาคาร  ห้องประชุมหงส์พันธุ์และสวนธรรม  ซึ่งบริเวณภายในสวนธรรมจะประกอบด้วย  ลานธรรมที่มีพระพุทธรูป “หลวงพ่อใหญ่”  ประดิษฐานอยู่บนฐานบัวที่มีฉากหลังเป็นประติมากรรมภาพปริศนาธรรม  และมีศาลาปฏิบัติธรรม  บริเวณรอบๆ ปลูกไม้ใหญ่และไม้ประดับร่มรื่น  สำหรับด้านหน้าของคณะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้น ทำให้สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ร่มรื่น  เย็นสบาย นอกเหนือจากอาคารดังกล่าว ยังมีบางสาขาวิชาอยู่ที่อาคารอื่น ซึ่งได้แก่ สาขาวิชาดนตรีสากล และ สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง อยู่ที่อาคารมานิจชุมสาย  ส่วนสาขาวิชาศิลปกรรม และ สาขาวิชาดนตรีไทย อยู่ที่อาคารกิจการนักศึกษา

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา  จึงติดตั้งไฟฉุกเฉิน ตามอาคารเรียน  ติดตั้งโทรทัศน์  และติดตั้งน้ำดื่ม  สะอาด  ถูกสุขลักษณะไว้ตามอาคารต่างๆ  ด้วย พร้อมทั้งจัดทำซุ้มนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ได้นั่งพักผ่อนตามอัธยาศัย