คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ตั้งอยู่เลขที่  39/1 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร อยู่ระหว่างอาคารหอส้มตำและคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วยอาคาร 3  ชั้น 1 อาคาร  อาคาร 7 ชั้น  1 อาคาร  ห้องประชุมหงส์พันธุ์และสวนธรรม  ซึ่งบริเวณภายในสวนธรรมจะประกอบด้วย  ลานธรรมที่มีพระพุทธรูป “หลวงพ่อใหญ่”  ประดิษฐานอยู่บนฐานบัวที่มีฉากหลังเป็นประติมากรรมภาพปริศนาธรรม  และมีศาลาปฏิบัติธรรม  บริเวณรอบๆ ปลูกไม้ใหญ่และไม้ประดับร่มรื่น  สำหรับด้านหน้าของคณะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้น ทำให้สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ร่มรื่น  เย็นสบาย นอกเหนือจากอาคารดังกล่าว ยังมีบางสาขาวิชาอยู่ที่อาคารอื่น ซึ่งได้แก่ สาขาวิชาดนตรีสากล และ สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง อยู่ที่อาคารมานิจชุมสาย  ส่วนสาขาวิชาศิลปกรรม และ สาขาวิชาดนตรีไทย อยู่ที่อาคารกิจการนักศึกษา

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา  จึงติดตั้งไฟฉุกเฉิน ตามอาคารเรียน  ติดตั้งโทรทัศน์  และติดตั้งน้ำดื่ม  สะอาด  ถูกสุขลักษณะไว้ตามอาคารต่างๆ  ด้วย พร้อมทั้งจัดทำซุ้มนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ได้นั่งพักผ่อนตามอัธยาศัย>

แผนที่


ห้องอาจารย์
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 1
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 2
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวัฒนธรรม
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาฝรั่งเศส
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนคบ.
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
>| ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 321
>| 322/1
>| 337
>| 352/1
>| 353/1
>| 371/1
>| 372/1
>| 373/1
>| 374/1