ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะออกฝึกงานในเทอมที่ 2/2561 นี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจในรายวิชาการฝึกงานซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเอง

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน ปาฐกถา บรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 7 เรื่อง “ไท/ไทยศึกษา ในโลกที่เปลี่ยนแปลง” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษศรีศักร วัลลิโภดม ปาฐกงานบรรจบ ครั้งที่ 5 กล่าวเปิดงาน และปาฐกในครั้งนี้โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยา การจัดการด้านทรัพยากร ประวัติศาสตร์สังคมชนบท ประวัติศาสตร์สังคมล้านนา พิธีกรรมและความเชื่อ ทฤษฎีสังคมและการพัฒนา และชาติพันธ์วิทยา ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมความร่วมมือ>>>@PR.HUSO
วันที่ 5 กันยายน 2561 รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ประจำปีการศึกาา 2561 ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ภาพพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจีน >>>@PR.HUSO

สานต่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับมหาวิทยาลัยฟุคุอิ แห่งประเทศญี่ปุ่น ทางมหาวิทยาลัยจัดการแสดงต้อนรับโดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ร่วมกับชุดการแสดงของนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยนักศึกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟุคุอิจะอยู่ศึกษาและร่วมทำกิจกรรมประกอบไปด้วย
1. นำเสนอหัวข้องานวิจัยของนักศึกษาญี่ปุ่นและนักศึกษาไทย
2. เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องสาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
3. การบรรยายเรื่อง "วัฒนธรรมญี่ปุ่น" จากนักศึกษาญี่ปุ่น
4. การบรรยายเรื่อง "การทำธุรกิจในประเทศไทย" โดยคุณ Chifumi Maeda กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีเจพรรณราย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ บริษัทจัดหางาน ทีเจพรรณราย จำกัด
5. ทัศนศึกษา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จ.สระบุรี และ วัดแก่งคอย จ.สระบุรี
6. การเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมไทย
7. การนำเสนอการละเล่นญี่ปุ่น
ในระหว่างวันที่ 17-30 สิงหาคมนี้ ในความดูแลของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ภาพกิจกรรมความร่วมมือ>>>@PR.HUSO


     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  คณะมนุษยฯ

ภาพการประเมิน  #PR_HUSO