กิจกรรมงานวันมนุษย์วิชาการ 60
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานมนุษย์วิชาการ ประจำปี 2561 ณ อาคาร 28 ชั้น 1 || @ภาพกิจกรรม ช่วงเวลาจัดกิจกรรม เริ่มตั้งแต่ วันที่ 23 - 29 มีนาคม 2561 ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่

# งานวันมนุษย์วิชาการ 60 เวทีกิจกรรมกลาง ณ อาคาร 28 ชั้น 1
>>>@ภาพกิจกรรม
# งานเสวนาคีตพาทย์ "กระจับปี่ไทย...จาเป็ยขแมร์" ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องหงส์พันธุ์ ชั้น 2
>>>@ภาพกิจกรรม
# มโฮบ ครั้งที่ 4 "มโฮบ ดนตรี : จาเป็ย ร็อคกันตรึม" โชว์การแสดงดนตรีจากศิลปินชาวกัมพูชา และนักศึกษาดนตรีสากล ปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีร็อคกันตรึม ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 25 มีนาคม 2561
>>>@ภาพกิจกรรม
# งานผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ "ART ดี...ที่ชุมชน : Give on the moon" โดยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ณ อาคาร 28 ชั้น 1 วันที่ 26 มีนาคม 2561 
>>>@ภาพกิจกรรม
# งานเสวนาทางวิชาการ "ทรัพยากรกับการพัฒนาท้องถิ่น" และได้รับเกียรติจาก นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3  วันที่ 26 มีนาคม 2561
>>>@ภาพกิจกรรม
# การประกวดความสามารถทางภาษาไทย "ประกวดสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษา" ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 27 มีนาคม 2561
>>>@ภาพกิจกรรม
# งานสัมมนา "Furniture Art Beyond Function เป็นมากกว่าประโยชน์ใช้สอย" ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ วันที่ 27 มีนาคม 2561
>>>@ภาพกิจกรรม
# การประกวดร้องเพลง "ลูกทุ่งถิ่นไทย ระดับอุดมศึกษา" ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 28 วันที่ 27 มีนาคม 2561
>>>@ภาพกิจกรรม
# โครงการ "ต้นกล้าดนตรีจันทรเกษม" workshop ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านดนตรี รวมถึงการแนะนำเทคโนโลยีทางดนตรี ณ ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม และ อาคารมานิจชุมสาย ในระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561
>>>@ภาพกิจกรรม
# การแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกวิรุญจำบัง : ขุนมารชำนาญเวทย์ ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 28-29 มีนาคม 2561
>>>@ภาพกิจกรรม
# การแสดงดนตรีบรรเลงเครื่องดนตรีไทย วงปี่พาทย์ โดยอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ณ อาคาร 28 ชั้น 1 วันที่ 28 มีนาคม 2561 
>>>@ภาพกิจกรรม


การฝึกซ้อมบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ซ้อมย่อย) และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ซ้อมใหญ่) ในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ภาพการฝึกซ้อม / ชุด1 / ชุด2 (pr)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ อาจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมทั้ง ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารที่เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือ (MoU) ด้านงานวิชาการ กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 “ประณตน้อมสักการะ ศิษย์คาราวะมุทิตาบูชาครู” โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุลเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ในงานมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้มีความรู้ดีและความประพฤติดี ณ สนามกีฬาในร่ม เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา 

ภาพงานพิธีไหว้ครู Link 1 ¦¦ PR CRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2560 “7 ดาวพราวแสง รักแห่งจันทรา” เมื่อวันที่20 กันยายน 2560 ณ สนามกีฬาในร่ม

ภาพกิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิต Link 1 ¦¦ PR CRU