มหาวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 “ประณตน้อมสักการะ ศิษย์คาราวะมุทิตาบูชาครู” โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุลเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ในงานมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้มีความรู้ดีและความประพฤติดี ณ สนามกีฬาในร่ม เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา 

ภาพงานพิธีไหว้ครู Link 1 ¦¦ PR CRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2560 “7 ดาวพราวแสง รักแห่งจันทรา” เมื่อวันที่20 กันยายน 2560 ณ สนามกีฬาในร่ม

ภาพกิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิต Link 1 ¦¦ PR CRU

 

สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานทำบุญประจำปี เลี้ยงเพลพระจำนวน 9 รูป โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมทำบุญกับคณาจารย์และบุคลากรของทางคณะ และในช่วงท้ายมีการมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการโดยท่านคณบดี ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา 

ภาพงานทำบุญประจำปี คลื๊ก!!

600908

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน ปาฐกถา บรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 6 "ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นไทย" ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พรรณี บัวเล็ก ปาฐกงานบรรจบ ครั้งที่ 5 กล่าวเปิดงาน และปาฐกในครั้งนี้โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม ผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลายด้าน ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี และเปิดให้มีการเข้าชมห้องคุณบรรจบ ในหอเชิดชูเกียรติบูรพาจารย์ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา

ภาพงานปาฐกถา

600907

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวาระครบรอบ 77 ปี สถาปนามหาวิทยา่ลัยราชภัฏจันทรเกษม 9 กันยายน ณ สนามกีฬาในร่ม

ชมภาพกิจกรรม