สำนักประกันคุณภาพการศึกษา คัดอบรมการใชงานระบบประกันคุณภาพ CHE QA online system ระดับหลักสูตร ณ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 323-324 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO

การประชุมจัดตั้ง สภาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO

งานนโยบายและแผนจัดโครงการทบทวนปรับปรุงแผน และอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนงบประมาณ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมทิศทางการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562  วิทยากรบรรยายโดย ผศ.ดร เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ในวันที 23 พ.ค.2561 เวลา 9.00 น  ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์

ภาพการประชุม>>> 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ Human Plus มนุษย์เพิ่มสุข ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตเขตจตุจักร ได้แก่ โรงเรียนเสนานิคม และโรงเรียนวัดลาดพร้าว โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เนื้อตัวของเรา ร่างกายของเรา สิทธิืของเรา" เพื่อให้เด็กผู้หญิงที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและสิทธิ์ของตนเอง ณ โรงเรียนเสนานิคม และโรงเรียนวัดลาดพร้าว ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561

ภาพกิจกรรมโรงเรียนเสนานิคม >>>@PR.HUSO  >>>@PR.CRU
ภาพกิจกรรมโรงเรียนวัดลาดพร้าว >>>@PR.HUSO