สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานทำบุญประจำปี เลี้ยงเพลพระจำนวน 9 รูป โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมทำบุญกับคณาจารย์และบุคลากรของทางคณะ และในช่วงท้ายมีการมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการโดยท่านคณบดี ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา 

ภาพงานทำบุญประจำปี คลื๊ก!!