รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ อาจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมทั้ง ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารที่เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือ (MoU) ด้านงานวิชาการ กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน