การฝึกซ้อมบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ซ้อมย่อย) และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ซ้อมใหญ่) ในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ภาพการฝึกซ้อม / ชุด1 / ชุด2 (pr)