คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 (The 1st National and International Symposium on Humanities and Social Sciences: 1st HUSOC Symposium 2018)ภายใต้หัวข้อ “มนุษย-สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: โอกาสและความท้าทายในกระแสท้องถิ่น-โลกาภิวัตน์ : Humanities and Social Sciences for Sustainable Development: Opportunities and Challenges under Glocalization” ในวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

คลิกดูภาพกิจกรรม