คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมทิศทางการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562  วิทยากรบรรยายโดย ผศ.ดร เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ในวันที 23 พ.ค.2561 เวลา 9.00 น  ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์

ภาพการประชุม>>>