คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการในโครงการ HUMAN PLUS มนุษย์เพิ่มสุข กับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "จิตสำนึกรักชุมชน" ให้แก่เยาวชนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมครุสัมมนา 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพกิจกรรมในโครงการ >>>@HUSO_PR