สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาหัวข้อ "สอนอย่างไรให้สนุก ในยุคไทยแลนด์ 4.0" วิทยากรบรรยายโดย รศ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนา "สอนอย่างไรให้สนุก ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี
DSC 1872
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประกวดความสามารถทักษะภาษาไทย ประจำปี 2560 “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ชิงเงินรางวัล ณ ห้องจัดแสดงชั้น 1 อาคาร 28 เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา โดย รศ.ดร.สุมลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ มีตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ "ในหลวงในดวงใจ" การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 และการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพล”

ภาพกิจกรรม!!

สาขาวิชาภาษาไทย อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายวิชาการเนื่องในวันมนุษย์วิชาการ 
เรื่อง “การถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ : ภาพสะท้อนจากวรรณคดีสดุดี วรรณคดีพิธีกรรม และวรรณคดีการละคร”

โดยมีวิทยากร 
ผศ.วัชราภรณ์ อาจาหาญ ม.เกษตรศาสตร์
(วรรณคดีสดุดียอพระเกียรติ)
ผศ.ดร.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ ม.รามคำแหง
(วรรณคดีพิธีกรรมเรื่องโองการแช่งน้ำ)
อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย ม.เกษตรศาสตร์
(วรรณคดีการละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน พิเภกถูกขับ)

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สาขาวิชาภาษาไทย จัดการประกวดชิงเงินรางวัล ความสามารถทักษะภาษาไทยระดับอุดมศึกษา ประกอบไปด้วยการประกวดสุนทรพจน์ และการประกวดร้องเพลงทางวรรณคดี โดยมีนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย  ณ อาคาร 28 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ การประกวดความสามารถทักษะภาษาไทย คลิ๊ก