สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ "AE Freshmen Welcome 2018" ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี


ภาพกิจกรรม #PR_Huso
       ด้วยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพที่ยั่งยืนในหัวข้อ " การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำหน้าที่มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษในการนำเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา " 12 มีนาคม 2561
คลิกดูภาพกิจกรรม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ บัณฑิคอันพึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21 โดยนำนักศึกเข้าค่ายทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาร่วมกัน ผ่านกิจกรรมการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ โดยใช้การสื่อสารหลักเป็นภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลาสามวันสองคืน ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วนอุทยานปราณบุรี  อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพกิจกรรม คลิ๊ก!!
ประมวลภาพกิจกรรม English Day 2016 ในธีมงาน "UNITY" จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม คลิ๊ก

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม English Camp 2014 เพื่อเป็นการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 จากการฝึกปฏิบัติจริงในสถานที่จริง การหาข้อมูลและทำการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในสาขาเดียวกันแลัวยังได้เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีอาชีพทำประมงไปด้วย ณ วนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา....
ประมวลภาพกิจกรรม English Camp 2014 Click!!