ประมวลภาพกิจกรรม English Day 2016 ในธีมงาน "UNITY" จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม คลิ๊ก

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม English Camp 2014 เพื่อเป็นการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 จากการฝึกปฏิบัติจริงในสถานที่จริง การหาข้อมูลและทำการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในสาขาเดียวกันแลัวยังได้เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีอาชีพทำประมงไปด้วย ณ วนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา....
ประมวลภาพกิจกรรม English Camp 2014 Click!!
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม English Camp เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่จะเข้าเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาผ่านการทำกิจกรรมและสื่อสารร่วมกับเจ้าของภาษา โดยชาวต่างชาติจากประเทศออสเตรเลียมาเป็นผู้ร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ตลอด 1 วันเต็ม

ภาพกิจกรรม English Camp Click!!สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาเรื่อง "การเขียนหนังสือราชการและการพัฒนาบุคลิกภาพ" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานจริง บรรยายและสาธิตโดย ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย และ อาจารย์ธรรมรัตน์โถวสกุล ณ หอประชุมหงษ์พันธ์ุ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา
ชมภาพโครงการ CLICK!!

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและการใช้งานจริงกับกิจกรรมประจำปี " English Activity Day 2012 " ซึ่งได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 16 สถาบัน ทั้งกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษและการถามตอบคำถามภาษาอังกฤษ รวมทั้งเข้าร่วมชมการใช้ทักษาะทางภาษาอังกฤษผ่านละครและการแสดงในศาสตร์ต่างๆของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้ง 4 ชั้นปี ณ ห้องประชุมชั้น 3 และชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา
ชม
ภาพกิจกรรม Part I Click. --- Part II Click.