สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง ร่วมกับ สาขาวิชาดนตรีสากล จัดงานนำเสนอผลงานสร้างรรค์ LifeInnovation Season 7 The Carnival ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 และจัดต่อเนื่องมาตลอดทุกปี การจัดงานในแต่ละปีได้มีการบูรณาการนำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในชั้นเรียนมาประยุกต์และจัดงานซึ่งทุกขั้นตอนโดยนักศึกษาล้วนมีส่วนร่วมด้วยทุกขั้นตอนทั้งงานเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ในการจัดงานปีนี้พิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะมีการแสดง Batucada จากนักศึกษาดนตรีสากลเอกเพอคัชชั่นและเครื่องเป่าเข้าร่วมด้วยจนเป็นการจัดแสดงในรูปแบบ The Carnival ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ภาพงาน LifeInnovation Season 7 The Carnival

สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดงจัดพิธีไหว้ครู ครอบครู โขนละคร ประจำปี เพื่อความเป็นศิริมงคลของสาขา คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา
ชมภาพพิธีไหว้ครู คลิ๊ก

ประมวลภาพกิจกรรมสร้างสรรรค์ของเหล่าลูกผ้าแดง ในงานแสดงแฟชั่นโชว์ Life Innovation Season 6 ณ หอประชุมมหาวิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา

ชมภาพงานแสดงแฟชั่นโชว์ Click!!
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง จัดพิธีไหว้ครู ครอบครู โขนละคร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภายในงานมีพิธีการไหว้ครูชุมนุมเทพ เทวดาฯ พิธีครอบครูโขน-ละคร พิธีรับมอบเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม และเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาผ่านกระบวนการฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์ที่ถูกต้องตามแบบแผนโบราณ โดยเฉพาะพิธีมอบเป็นขั้นตอนศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ซึ่งการได้รับมอบความรู้ ความเป็นครู ผู้สืบทอดการอบรมสั่งสอนจนถือเป็นแบบแผนที่ดีได้ เหมาะสมที่จะเป็นครูสืบทอดให้กับผู้อื่นต่อไป และเพื่ออวยพรแก่ลูกศิษย์ที่กำลังจะจบการศึกษาและชนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบพิธีครอบครูที่มีมาช้านาน และเข้าใจถึงธรรมชาติของการเรียนด้านนาฏศิลป์และศิลปการแสดง รวมถึงได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย

ภาพงานพิธีไหว้ครู CLICK!!สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงโขนผู้หญิงเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนศึกวิรุณจำบัง โดยการแสดงโขนนั้นถือเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของไทย ซึ่งนักแสดงทั้งหมดในครั้งนี้เป็นนักศึกษาหญิงของทางสาขาวิชานาฏศลป์ฯ จัดแสดงเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประมวลการแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศลป์ฯ CLICK!!