สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์ จัดงานสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องนิทรรศการ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา การสัมมนาในครั้งนี้จัดตามแผนการเรียนในรายวิชา ARTD 4802 โดยแบ่งการนำเสนองานออกเป็นสองส่วนคือ งานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ และการสร้างผลงานจากการฝึกประสบการณ์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและถ่ายทอดได้อย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

ภาพงานสัมมนาคลิ๊กนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานสัมมนาเรื่อง สาธารณศิลป์ ศิลปะเพื่อสาธารณะประโยชน์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร (ศิลปินอิสระ) เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมแคฝรั่ง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชมภาพงานสัมมนา CLICK!!


สาขาวิชาศิลปกรรมจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาแขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์ ณ ห้องจัดแสดง สำนักศิลปะ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยผลงานของนักศึกษาทั้งหมดจะถูกนำไปใช้งานจริงในโรงเรียนประถมที่จังหวัดชัยนาท เพื่อตอบโจทย์ของการลงพื้นที่จริงของนักศึกษาแขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์ ชมบรรยากาศภายในงาน

ภาควิชามนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสาขาวิชาศิลปกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือหาแนวทางในการสหกิจศึกษา
และทำความร่วมมือในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ภาพการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสาขาวิชาศิลปกรรม