สาขาวิชา การบริหารและการพัฒนาชุมชน จัดเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง ประชาคมอาเซียนยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน จริงหรือ?
ณ หอประชุมหงส์พันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ภาพการจัดเสวนา CLICK

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดสัมมนาในหัวข้อ สถานีต่อไป "ชุมชนเอาอยู่" อันเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาสัมมนา
ซึ่งได้ตัวแทนหัวหน้าชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการมหาอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ร่วมแสดงความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยจากน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ได้ จัดสัมมนา ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชมภาพการสัมมนา CLICK