นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดงานสัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง รัฐประศาสนศาสตร์กับโลกาภิวัตน์ วิทยากรบรรยายโดย ผศ. ร้อยตรี ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และอาจารย์นิศาชล พรหมรินทร์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ภาพงานสัมมนาคลิ๊ก

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดสัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2556 ในหัวข้อ "รัฐประศาสนศาสตร์สร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยจัดการบรรยายเป็นสองช่วงสองหัวข้อ ช่วงเช้าบรรยายหัวข้อ "รัฐประศาสนศาสตร์สร้างสรรค์กับการพัฒนาระบบราชการไทย" โดย ผศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในช่วงบ่ายบรรยายในห้วข้อ "รัฐประศาสนศาสตร์สร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศ" โดย ร้อยตรี ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ภาพกการสัมมนา รัฐประศาสนศาสตร์ Click!!สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดลิเกการเมืองในท้องเรื่อง "สองนครา" สอดแทรกปรัชญาการเมืองและสังคมร่วมสมัยผ่านการแสดงพื้นบ้านอย่างการเล่นลิเก โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพการแสดงลิเกเรื่อง สองนครา CLICK!! สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ “การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
โดย รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณอภิฤดี พัฒนลีนะกุล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
คุณณรงค์ โชควัฒนา บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ส.ค. 2555 ณ ห้องประชุมราชภัฏ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชมภาพการสัมมนา CLICK!!สาขาิวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในสาขา โดยเน้นหนักที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกสู่การแข่งขันในตลาดงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะให้แก่นักศึกษา ในปีนี้ทางสาขาได้เชิญวิทยากรมากความสามารถ 2 ท่าน ได้แก่ คุณปนัดดา วงศ์ผู้ดี บรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพ" และคุณสมพงศ์ สิงหา บรรยายในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานอย่างมีความสุข" ณ ห้องประชุมราชภัฏ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2555 -- ชมภาพกิจกรรม CLICK!! --