งานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนกลยุทธ์" ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 และในระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ฉัตรมงคล แน่นหนา อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายเรื่อง "การจัดทำแผนกลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพ" และ "การจัดทำแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์ SWOT"

ภาพกิจกรรมการโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ / วันที่ 25 คลิ๊ก / วันที่ 28 คลิ๊ก / วันที่ 29 คลิ๊ก /