งานวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ความสำคัญของการจัดทำ ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของ มคอ.ทั้ง 7 กับการประกันคุณภาพการศึกษา” บรรยาย โดย รศ. ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO

การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO

ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
>>>@ภาพกิจกรรม
บรรยากาศการ สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
>>>@ภาพกิจกรรม