คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การค้าการลงทุนในกัมพูชา”และเปิดตัวหนังสือ“การค้าการลงทุนในกัมพูชา” วิทยากรโดย
- นายพูลศักดิ์ คุณอุดม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมการค้าต่างประเทศ อดีตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ กรุงพนมเปญ
- นายอัญชตรรถ เตชะมาถาวร นักธุรกิจที่ไปลงทุนในประเทศกัมพูชา (นักเรียนภาษาเขมร รุ่นที่ 1)
- นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร นักธุรกิจเจ้าของผลิตภัณฑ์ Global House ในประเทศกัมพูชา (นักเรียนภาษาเขมร รุ่นที่ 13)
- นายสุนทรพล วีระประวัติ ตำแหน่ง CLMV REGION MANAGER บริษัท SCG Trading Co. Ltd. ผู้มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ในประเทศกัมพูชา
- นางสาวโสมเพ็ญ ขุทรานนท์ หัวหน้าโครงการฝึกอบรมภาษาเขมรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ
และยังได้รับเกียรติจาก นายธัชชยุติ ภักดี อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ,นายวรเดช วีระเวคิน อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐโมซัมบิก ,นายสมภพ ฤทธิกุลประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าลงทุนในกัมพูชา เป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้แก่นักลงทุนหน้าใหม่
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ Human Plus มนุษย์เพิ่มสุข ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตจตุจักร ได้แก่ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า โรงเรียนเทพวิทยา และโรงเรียนคลองทรงกระเทียม โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เนื้อตัวของเรา ร่างกายของเรา สิทธิ์ของเรา" เพื่อให้น้องๆเด็กผู้หญิงที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและสิทธิ์ของตนเอง ในระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561

ภาพกิจกรรมโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า >>>@PR.HUSO
ภาพกิจกรรมโรงเรียนเทพวิทยา >>>@PR.HUSO
ภาพกิจกรรมโรงเรียนคลองทรงกระเทียม >>>@PR.HUSO

งานวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ความสำคัญของการจัดทำ ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของ มคอ.ทั้ง 7 กับการประกันคุณภาพการศึกษา” บรรยาย โดย รศ. ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO

การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO

ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO