บรรยากาศการ สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
>>>@ภาพกิจกรรม
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการเข้าค่ายผลิตผลงานทางวิชาการทั้ง 3 ศาสตร์ ได้แก่ "มนุษยศาสตร์" "สังคมศาสตร์" และ "ศิลปกรรมศาสตร์" โดยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.พรรณี บัวเล็ก และ รศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณ ศ.ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ และดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน ที่ผ่านมา
ชมภาพกิจกรรม คลิ๊ก!!
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ คลิ๊ก!!
ประกาศ เรื่อง วันปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ฯ กาหนดจัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น ๕ และห้องประชุมจันทรา - กาญจนาภิเษก อาคาร ๑๕ ชั้น ชั้น ๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม และแต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย (กิจกรรมบังคับ) ดาวน์โหลดกำหนดการ