บรรยากาศการ สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
>>>@ภาพกิจกรรม