งานวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ความสำคัญของการจัดทำ ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของ มคอ.ทั้ง 7 กับการประกันคุณภาพการศึกษา” บรรยาย โดย รศ. ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO