คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "มนุษย์-สังคม : นวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ตามศาสตร์พระราชา" ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 561 ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ภาพการประชุมวิชาการ>>>@PR.HUSO
ฝ่ายวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารชุดโครงการวิจัย เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาทักษะของคณาจารย์ที่มีความสนใจในงานวิจัยแบบชุดโครงการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ประธานกรรมการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา และ ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากรตลอดการอบรม ในระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ คลิ๊ก!!

ฝ่ายวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้นที่ 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ประกอบไปด้วยห้วข้อที่ครอบคลุมสำหรับการทำงานวิจัยทั้งหมด 5 หัวข้อได้แก่
"สถิติสำหรับการวิจัย"
- วิทยากร รศ.ดร.อรพินธ์ พิทักษ์มหาเกตุ จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

"ปัญหาในการทำงานวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"
- วิทยากร ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ จาก ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนวิจัย"
- วิทยากร ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา

"นโยบายและระบบการวิจัยของประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"
- วิทยากร คุณกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการสำนักสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

"การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้งานวิจัย"
- วิทยากร ผศ.ประชิด ทิณบุตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


บรรยากาศการการอบรม วันที่ 28 Click!! # วันที่ 29 Click!! # วันที่ 30 Click!!
ทีมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำโดยอาจารย์จารุณี เนตรบุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่อง "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไทย : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา ก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2554 โดยเป็นการสัมมนาร่วมของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายกว่า 10 สถาบัน
ชมภาพบรรยากาศงาน