มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาในร่ม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี และผอ.ศูนย์สำนัก มาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ สำหรับหารใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 4 ปีหลังจากนี้ของนักศึกษาใหม่

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ คลิ๊ก!!

งานกิจการนักศึกษา จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ ณ ค่ายลูกเสือ หัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นระยะเวลาสามวันสองคืน เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการปรับทัศนคติและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของนักศึกษา ก่อนจะเปิดเทอมในวันที่ 8 สิงหาคม นี้
ภาพกิจกรรมชาวค่าย คลิิ๊ก!!
มาเตรียมความพร้อมก่อนออกค่ายเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันของเราชาวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏจันทรเกษม ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม ที่จะถึงนี้

งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำตัวแทนนักศึกษาจากทุกสาขาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุธ จังหวัดสระบุรี เพื่อรับการอบรมความรู้และทักษะการทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับรุ่นพี่สำหรับการทำกิจกรรมรับน้องในปีการศึกษา 2559 ที่กำลังจะมาถึง

ภาพกิจกรรมค่ายผู้นำ คลิ๊ก!!

เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้สมัครผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก 2 คน ได้แก่ นายปัญญาฤิทธิ์ ฉันท์วิริยะกุล นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และนางสาวปรางค์ทิพย์ ฟุ้งแสงรุ่งเรือง นักศึกษาสาขาวิชา คบ.ภาษาจีน ซึ่งผลการเลือกตั้งผู้ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุดได้แก่ นายปัญญาฤิทธิ์ ฉันท์วิริยะกุล โดยทางคณะจะทำเสนอชื่อเพื่อขอการอนุมัติต่อไป

ภาพการเลือกตั้ง คลิ๊ก!!