สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประจำรุ่น ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO

งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ ณ ค่ายลูกเสือ หัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการปรับทัศนคติและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของนักศึกษา ก่อนจะเปิดภาคการศึกษาในเดือนสิงหาคมนี้

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO
งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการนำนักศึกษาเข้าค่ายผู้นำเตรียมความพร้อมก่อนกิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา 2561 นำทีมวิทยากรโดย อาจารย์พีรดล เพชรานนท์ ให้คำแนะนำพร้อมเทคนิคในการทำสันทนาการอย่างสร้างสรรค์ ณ ค่ายหัถวุฒิ จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO

งานกิจการนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมงานกีฬา สานสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ เพือให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันและแสดงออกในกิจกรรมที่มีความเหมาะสม อยู่ร่วมกันด้วยความมีน้ำใจและจิตสาธารณะ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพกิจกรรมคลื๊ก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ดร.ธรรมรัตน์ โถวสกุล รองคณบดีฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา นำคณะบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาปฏิบัติงานสโมสรนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านระบบงานสำนักงาน งานสนับสนุนการบริหารการศึกษา และงานกิจการนักศึกษารวมถึงงานสโมสรนักศึกษา ณ ห้องประชุม HU 1307 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานและประสบการณ์ทำงาน เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานและองค์กร โดยได้รับการต้อนรับจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์พร้อมคณะผู้บริการและบุคลากร วันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ภาพการศึกษาดูงาน Link!