งานกิจการนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมงานกีฬา สานสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ เพือให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันและแสดงออกในกิจกรรมที่มีความเหมาะสม อยู่ร่วมกันด้วยความมีน้ำใจและจิตสาธารณะ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพกิจกรรมคลื๊ก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ดร.ธรรมรัตน์ โถวสกุล รองคณบดีฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา นำคณะบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาปฏิบัติงานสโมสรนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านระบบงานสำนักงาน งานสนับสนุนการบริหารการศึกษา และงานกิจการนักศึกษารวมถึงงานสโมสรนักศึกษา ณ ห้องประชุม HU 1307 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานและประสบการณ์ทำงาน เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานและองค์กร โดยได้รับการต้อนรับจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์พร้อมคณะผู้บริการและบุคลากร วันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ภาพการศึกษาดูงาน Link!


มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาในร่ม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี และผอ.ศูนย์สำนัก มาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ สำหรับหารใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 4 ปีหลังจากนี้ของนักศึกษาใหม่

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ คลิ๊ก!!

งานกิจการนักศึกษา จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ ณ ค่ายลูกเสือ หัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นระยะเวลาสามวันสองคืน เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการปรับทัศนคติและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของนักศึกษา ก่อนจะเปิดเทอมในวันที่ 8 สิงหาคม นี้
ภาพกิจกรรมชาวค่าย คลิิ๊ก!!
มาเตรียมความพร้อมก่อนออกค่ายเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันของเราชาวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏจันทรเกษม ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม ที่จะถึงนี้