คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ดร.ธรรมรัตน์ โถวสกุล รองคณบดีฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา นำคณะบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาปฏิบัติงานสโมสรนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านระบบงานสำนักงาน งานสนับสนุนการบริหารการศึกษา และงานกิจการนักศึกษารวมถึงงานสโมสรนักศึกษา ณ ห้องประชุม HU 1307 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานและประสบการณ์ทำงาน เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานและองค์กร โดยได้รับการต้อนรับจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์พร้อมคณะผู้บริการและบุคลากร วันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ภาพการศึกษาดูงาน Link!