งานกิจการนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมงานกีฬา สานสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ เพือให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันและแสดงออกในกิจกรรมที่มีความเหมาะสม อยู่ร่วมกันด้วยความมีน้ำใจและจิตสาธารณะ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพกิจกรรมคลื๊ก