คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2557 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มุกดา ลิบลับ ประธานกรรมการการตรวจประเมินฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ตันติสันติสม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ เป็นกรรมการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม(ชั่วคราว) สำนักงานคณบดี คณะมนุษญศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม ที่ผ่านมา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR14) ระดับคณะ เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
ชมภาพการตรวจประเมิน คลิ๊ก!!
งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการการศึกษาภายใน (SAR14) ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาพบรรยากาศการตรวจ คลิ๊ก
งานประกันคุณภาพฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโดรงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ให้แก่บุคลากรของคณะ ได้รับเกียรติจากผศ.มุกดา ลิบลับ และ ดร.วราวุธ ยอดจันทร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากรบรรยายฝึกปฏิบัติหลักการเขียนผลการดำเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
ภาพบรรยากาศการอบรม คลิ๊ก
งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา ชมภาพบรรยากาศการประชุม คลิ๊ก!!