ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการเว็บไซต์สาขาวิชา ให้แก่อาจารย์ประจำสาขาวิชาภายในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้สามารถทำการนำเสนอเว็บไซต์ของแต่ละสาขาตามอัตลักษณ์ของตนได้อย่างชัดเจนและสามารถบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภายในเว็บไซต์สาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง โดยการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการจัดทำเว็บไซต์ชื่อ จูมล่า (Joomla) โดยมีอาจารย์ทรงกฤษณ์ คมสัน หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและนำเข้าสู่ภาคปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 323-324 อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา