ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม โดย ดร.ประเสิรฐ ฉิมท้วม คณบดีเป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณศาลิกร รัตนโชติ บรรยายในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในการทำงาน" คุณนรัฐ คุณะวัฒนากรณ์ บรรยายในหัวข้อ “Change Management: โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และการรับมือโลกใหม่ใบนี้” “New Generation for New Success Model: คนพันธุ์ใหม่.. เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน” และคุณจุมพล ทองตัน(โกไข่) บรรยายเรื่อง“ทำงานอย่างไรให้ใจเป็นสุข” กิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คลิ๊ก!! 
ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน" โดยได้รับเกียรติจากคุณชวพจน์ ชูหิรัญ เจ้าของธุรกิจหมูนุ่ม ร้อยล้าน เป็นวิทยากรบรรยายในวันแรก คุณขวัญชนก สืบสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกีรติ คุณวันเพ็ญ ภุมรินทร์  Staff trainer King Power International Co., Ltd. และคุณสหรัฐ  มณีรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการโดยสาร ( Senior Traffice Officer) บ.อีวีเอ แอร์เวย์ คอร์ปอเรชั่น เป็นวิทยากรบรรยายร่วมในวันที่สอง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คลิ๊ก!!

ประกาศ

เรื่อง ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคในเวลาราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม และแต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย (กิจกรรมบังคับ) และขอความร่วมมือจากนักศึกษาห้ามนำน้ำและอาหารเข้าไปในห้องประชุม (คลิกดูรายละเอียด)

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกสู่ตลาดงานจริง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมากความสามารถมาบรรยายเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา ได้แก่
- นายจรินทร์ บุญมัธยะ ประธานกรรมการ มูลนิธิบัณฑิตอาสาสมัคร (ธรรมศาสตร์) และมูลนิธิชุมชนอีสาน (Esan Community Foundation)
- นส.พฤษภวรรณ  เดชาดำเกิง เจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นดิน (Ground services Officer) บ. การบินกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน) Bangkok Airways และ เจ้าหน้าที่อบรมพนักงานใหม่ / ที่ปรึกษานักศึกษาฝึกงาน
- นายสหรัฐ  มณีรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการโดยสาร ( Senior Traffice Officer) บ.อีวีเอ แอร์เวย์ คอร์ปอเรชั่น Eva Airways และเจ้าหน้าที่อบรมนักศึกษาฝึกงาน
- นางสาวช่อม่วง  ชาวนาฟาง Marketing Director Silverlake Vineyard Co., Ltd.
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี และห้องประชุมจันทรากาญจนาภิเษก ชั้น 8 อาคารจันทรากาญจนาภิเษก เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คลิ๊ก!!
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง ในหัวข้อเรื่อง "เจตคติที่พึงมีในการทำงาน" โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรมากความสามารถ อาจารย์กรวุฒิ ยืนยง วิทยากรมืออาชีพด้านการพัฒนาและฝึกอบรม บรรยายเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาทั้งภาคเช้าและบ่าย ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 และห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา

หมวดหมู่รอง