ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบปฏิบัติการขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2/2560 เพื่อนำทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีไปใช้เพิ่มโอกาศในการฝึกงานของตนเองได้ โดยจัดการอบรมในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 323-324

ภาพกิจกรรมการการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง 22 พฤศจิกายน 2560

               ภาพ 24 ตค 60 เช้า                          ภาพ 24 ตค 60 บ่าย                          ภาพ 25 ตค 60 บ่าย

               ภาพ 31 ตค 60 เช้า                          ภาพ 31 ตค 60 บ่าย                          ภาพ 1 พย 60 บ่าย

                ภาพ 7 พย 60 เช้า                           ภาพ 7 พย 60 บ่าย                           ภาพ 8 พย 60 บ่าย

               ภาพ 14 พย 60 เช้า                          ภาพ 14 พย 60 บ่าย                         ภาพ 15 พย 60 บ่าย

              ภาพ 21 พย 60 เช้า                           ภาพ 21 พย 60 บ่าย

 

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรมการศึกษา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการแนะแนวและเครียมความพร้อมก่อนการออกฝึกจริงในทภาคเรียนที่ 2/2560

ภาพกิจกรรม Link!


ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม โดย ดร.ประเสิรฐ ฉิมท้วม คณบดีเป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณศาลิกร รัตนโชติ บรรยายในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในการทำงาน" คุณนรัฐ คุณะวัฒนากรณ์ บรรยายในหัวข้อ “Change Management: โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และการรับมือโลกใหม่ใบนี้” “New Generation for New Success Model: คนพันธุ์ใหม่.. เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน” และคุณจุมพล ทองตัน(โกไข่) บรรยายเรื่อง“ทำงานอย่างไรให้ใจเป็นสุข” กิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คลิ๊ก!! 
ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน" โดยได้รับเกียรติจากคุณชวพจน์ ชูหิรัญ เจ้าของธุรกิจหมูนุ่ม ร้อยล้าน เป็นวิทยากรบรรยายในวันแรก คุณขวัญชนก สืบสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกีรติ คุณวันเพ็ญ ภุมรินทร์  Staff trainer King Power International Co., Ltd. และคุณสหรัฐ  มณีรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการโดยสาร ( Senior Traffice Officer) บ.อีวีเอ แอร์เวย์ คอร์ปอเรชั่น เป็นวิทยากรบรรยายร่วมในวันที่สอง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คลิ๊ก!!

หมวดหมู่รอง