ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เชิญศิษย์เก่า คุณดาวิด สุระเสรี ตำแหน่ง Retail Operations Manager ของ Kate Spade New York เป็นวิทยากรบรรยายและร่วมแชร์ประสบการณ์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังเข้าสู่ช่วงของการฝึกงาน ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO

  

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบปฏิบัติการขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2/2560 เพื่อนำทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีไปใช้เพิ่มโอกาศในการฝึกงานของตนเองได้ โดยจัดการอบรมในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 323-324

ภาพกิจกรรมการการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง 22 พฤศจิกายน 2560

               ภาพ 24 ตค 60 เช้า                          ภาพ 24 ตค 60 บ่าย                          ภาพ 25 ตค 60 บ่าย

               ภาพ 31 ตค 60 เช้า                          ภาพ 31 ตค 60 บ่าย                          ภาพ 1 พย 60 บ่าย

                ภาพ 7 พย 60 เช้า                           ภาพ 7 พย 60 บ่าย                           ภาพ 8 พย 60 บ่าย

               ภาพ 14 พย 60 เช้า                          ภาพ 14 พย 60 บ่าย                         ภาพ 15 พย 60 บ่าย

              ภาพ 21 พย 60 เช้า                           ภาพ 21 พย 60 บ่าย

 

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรมการศึกษา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการแนะแนวและเครียมความพร้อมก่อนการออกฝึกจริงในทภาคเรียนที่ 2/2560

ภาพกิจกรรม Link!

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกสู่ตลาดงานจริง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมากความสามารถมาบรรยายเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา ได้แก่
- นายจรินทร์ บุญมัธยะ ประธานกรรมการ มูลนิธิบัณฑิตอาสาสมัคร (ธรรมศาสตร์) และมูลนิธิชุมชนอีสาน (Esan Community Foundation)
- นส.พฤษภวรรณ  เดชาดำเกิง เจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นดิน (Ground services Officer) บ. การบินกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน) Bangkok Airways และ เจ้าหน้าที่อบรมพนักงานใหม่ / ที่ปรึกษานักศึกษาฝึกงาน
- นายสหรัฐ  มณีรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการโดยสาร ( Senior Traffice Officer) บ.อีวีเอ แอร์เวย์ คอร์ปอเรชั่น Eva Airways และเจ้าหน้าที่อบรมนักศึกษาฝึกงาน
- นางสาวช่อม่วง  ชาวนาฟาง Marketing Director Silverlake Vineyard Co., Ltd.
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี และห้องประชุมจันทรากาญจนาภิเษก ชั้น 8 อาคารจันทรากาญจนาภิเษก เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คลิ๊ก!!