ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรมการศึกษา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการแนะแนวและเครียมความพร้อมก่อนการออกฝึกจริงในทภาคเรียนที่ 2/2560

ภาพกิจกรรม Link!