สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ไวยากรณ์ในบริบท - การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสมัธยมสู่มหาวิทยาลัย" ณ ห้องประชุมแคฝรั่ง 2 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2554 โดยมีอาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยจากหลากหลายสถาบัน ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ภาพกิจกรรมการสัมมนา