ลำดับที่ เรื่อง วันที่เผยแพร่
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                                                                                                                      19/12/2562
 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   6/1/2563
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ความรู้เพื่อการพัฒนาบัณฑิตอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21) 21/1/2563
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นวิชาชีพผ่านการอบรมความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ครั้งที่ 1 22/1/2563