คู่มือคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อและเนื้อหาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพิ้อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ
  2. เนื้อหาหลักสูตร
  3. โครงสร้างหลักสูตร
  4. การประกอบอาชีพหรือแนวทางการศึกษาต่อ เมื่อสำเร็จการศึกษา