การอบรมเตรียมความพร้อมการสอบ TOEIC


กลุ่มที่ 1 วันที่ 2 มิถุนายน - 15 มิถุนายน 2558  เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ.อาคาร 28 ห้อง 2851  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กลุ่มที่ 2 วันที่ 8 มิถุนายน - 19 มิถุนายน 2558  เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ.อาคาร 28 ห้อง 2852  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กลุ่มที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน - 26 มิถุนายน 2558  เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ.อาคาร 28 ห้อง 2862  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

***สำหรับบุคคลที่สมัครตามวันและกลุ่มดังกล่าว