ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กำหนดการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติในเวลาราชการ และภาคปกตินอกเวลาราชการในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 และ ชำระเงินพร้อมค่าปรับชำระช้ากว่ากำหนดวันละ 20 บาท ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 โดยชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด,ธนาคารกรุงเทพ จำกัด,ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด,และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ สำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำระเงินตามกำหนดดังกล่าว ให้รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภายในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ งานการเงิน กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม