ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กำหนดการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษาภาคปกติปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 พร้อมชำระค่าปรับล่าช้ากว่ากำหนดวันละ 20 โดยชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ เท่านั้น สำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำระเงินตามกำหนดดังกล่าว ให้รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภายในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ งานการเงิน กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม