ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกาม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้งอประชุมมานิจชุมสาย ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มีมติให้ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 เพิ่มเติม จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

คลิกดูรายละเอียด @PR_HUSO