ตามที่นักศึกษาได้สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อนที่จะมีการอนุมัติการกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษาไม่ได้มาติดต่อขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนที่สำรองจ่าย เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาและไม่ให้มีรายการเจ้าหนี้นักศึกษาค้างนาน 
  กองคลังขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบและติดต่อขอรับเงินคืน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศ หากนักศึกษาไม่ได้มาติดต่อขอรับเงินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะดำเนินการชำระหนี้ในส่วนของนักศึกษา ให้กับกองทุน กยศ. และ กรอ. ต่อไป

ดูรายละเอียด  #PR_HUSO