ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มีความพร้อมในการเปิดรับนักศึกษา หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งแบบสอบถามออนไลน์นี้ ให้กับ นักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสำรวจความต้องการในการศึกษาของหลักสูตรฯ แบบสอบถามตามลิงค์นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerzOkBYH_wZrrV-R3W5bXTz9-5tRDxS8NDfG5-oRjPcpCUbg/viewform