ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกามได้กำหนดการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษาภาคปกติในเวลาราชการ และ นักศึกษาภาคปกตินอกเวลาราชการ ระหว่างวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ถึง วันอังคารที่ 26 พฤศจิการยน 2562 พร้อมชำระค่าปรับชำระเงินช้ากว่ากำหนดวันละ 20 บาท โดยชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ เท่านั้น 
       สำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำระตามกำหนดดังกล่าว ให้รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ งานการเงิน กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม
ภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสารระดับต้น 1
สำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 15รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม
ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาระดับต้น
สำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 2
ตารางอบรมภาษาขแมร์สาหรับบุคคลทั่วไป

ตารางอบรมภาษาเมียนมาสาหรับบุคคลทั่วไป

รายการเอกสารแนบ

รายการเอกสารแนบ

       ด้วยสำนักงานหมวดการศึกษาทั่วไปได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐาน CEER (Common European Framework of Reference for Languages) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 (รหัส 57 และรหัส 58) ใรวันที่ 3 และ 30 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ยังมีนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าทดสอบตามรายชื่อดังแนบ ในการนี้จึงขอให้นักศึกษาเข้าทดสอบตามตารางวัน เวลา และสถานที่ คลิกลิงค์ตาม QR Code ข้างล่างนี้