รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม
ภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสารระดับต้น 1
สำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 15รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม
ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาระดับต้น
สำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 2
ตารางอบรมภาษาขแมร์สาหรับบุคคลทั่วไป

ตารางอบรมภาษาเมียนมาสาหรับบุคคลทั่วไป

รายการเอกสารแนบ

รายการเอกสารแนบ

       ด้วยสำนักงานหมวดการศึกษาทั่วไปได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐาน CEER (Common European Framework of Reference for Languages) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 (รหัส 57 และรหัส 58) ใรวันที่ 3 และ 30 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ยังมีนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าทดสอบตามรายชื่อดังแนบ ในการนี้จึงขอให้นักศึกษาเข้าทดสอบตามตารางวัน เวลา และสถานที่ คลิกลิงค์ตาม QR Code ข้างล่างนี้

     ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ดังนี้
     1.ค่าธรรมเนียมการศึกษาชำระเงินโดยไม่คิดค่าปรับในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 และชำระเงินพร้อมค่าปรับช้ากว่ากำหนดวันละ 30 บาท ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
     2.ค่ารักษาสถานภาพชำระเงินโดยไม่คิดค่าปรับในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 และชำระเงินพร้อมค่าปรับล่าช้ากว่ากำหนดวันละ 30 บาท ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 
     โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน ธนาคารกรุงไทย จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ งานการเงิน ชั้น 2 กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี าำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำระเวินตามกำหนดดังกล่าวให้รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภายในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
     
คลิกดูรายะลเอียด @HUSO_PR
 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเฏษม ได้กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังนี้
1.นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติในเวลาราชการและภาคปกตินอกเวลาราชการ ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 และชำระเงินพร้อมค่าปรับชำระช้ากว่ากำหนดวันละ 20 บาท ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
2.นักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ทางเลือก ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 และชำระเงินพร้อมค่าปรับชำระเงินช้ากว่ากำหนดวันละ 100 บาท ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 
      ทั้งนี้ โดบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน ธนาคารทหารไทย จำกัด, ธนาคารกรุงไทย จำกัด, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ สำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำระเงินตามกำหนดดังกล่าว ให้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ๓ายในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ งานการเงิน กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม  #PR_HUSO