สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช. สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม