ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเฏษม ได้กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังนี้
1.นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติในเวลาราชการและภาคปกตินอกเวลาราชการ ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 และชำระเงินพร้อมค่าปรับชำระช้ากว่ากำหนดวันละ 20 บาท ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
2.นักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ทางเลือก ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 และชำระเงินพร้อมค่าปรับชำระเงินช้ากว่ากำหนดวันละ 100 บาท ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 
      ทั้งนี้ โดบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน ธนาคารทหารไทย จำกัด, ธนาคารกรุงไทย จำกัด, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ สำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำระเงินตามกำหนดดังกล่าว ให้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ๓ายในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ งานการเงิน กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม  #PR_HUSO