ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ดังนี้
     1.ค่าธรรมเนียมการศึกษาชำระเงินโดยไม่คิดค่าปรับในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 และชำระเงินพร้อมค่าปรับช้ากว่ากำหนดวันละ 30 บาท ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
     2.ค่ารักษาสถานภาพชำระเงินโดยไม่คิดค่าปรับในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 และชำระเงินพร้อมค่าปรับล่าช้ากว่ากำหนดวันละ 30 บาท ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 
     โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน ธนาคารกรุงไทย จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ งานการเงิน ชั้น 2 กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี าำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำระเวินตามกำหนดดังกล่าวให้รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภายในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
     
คลิกดูรายะลเอียด @HUSO_PR