รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม
ภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสารระดับต้น 1
สำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 15รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม
ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาระดับต้น
สำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 2
ตารางอบรมภาษาขแมร์สาหรับบุคคลทั่วไป

ตารางอบรมภาษาเมียนมาสาหรับบุคคลทั่วไป

รายการเอกสารแนบ

รายการเอกสารแนบ