ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกาม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้งอประชุมมานิจชุมสาย ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มีมติให้ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 เพิ่มเติม จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

คลิกดูรายละเอียด @PR_HUSO
       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กำหนดการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษาภาคปกติปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 พร้อมชำระค่าปรับล่าช้ากว่ากำหนดวันละ 20 โดยชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ เท่านั้น สำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำระเงินตามกำหนดดังกล่าว ให้รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภายในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ งานการเงิน กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กำหนดการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติในเวลาราชการ และภาคปกตินอกเวลาราชการในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 และ ชำระเงินพร้อมค่าปรับชำระช้ากว่ากำหนดวันละ 20 บาท ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 โดยชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด,ธนาคารกรุงเทพ จำกัด,ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด,และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ สำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำระเงินตามกำหนดดังกล่าว ให้รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภายในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ งานการเงิน กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม