สาขาวิชาภาษาไทย ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดความสามารถทางภาษาไทย เนื่องในกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔" ลุ้นรับเงินรางวัลและเกียรติบัตร การประกวดแบ่งออกเป็น 4 รายการดังนี้
๑.การพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
๒.การอ่านทำนองเสนาะ
๓.การแต่งคำประพันธ์
๔.การประกวดคัดลายมือ
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ อ.ธนิดา พิมทะโนทัย และ อ.ณัฐนันท์ คำภา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ห้อง 327 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔) วันเวลาและสถานที่ประกวด

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นผู้ประกาศข่าว” (สมัครฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย) วันที่  ๒๕ - ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๕๔   เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น  ๘ อาคารจันทรา - กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายละเอียดและแบบตอบรับ