เรื่อง : สรุปวันปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ด้วยกองบริหารงานบุคคล ได้สรุปวันปฏิบัติราชการ การลา ขาด สาย และไปราชการ/นิเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2556 (ตามเอกสารแนบ)
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
แนวปฏิบัติที่ดี คือ วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้หน่วยงานประสบผลสำเร็จหรือนำไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับ 
และมีหลักฐานของความสำเร็จปรากฎชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์
ที่ได้บันทึกเป็นเอกสาร และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ คลิกดูรายละเอียด
การเขียนบันทึกข้อความขออนุญาตต้นสังกัด ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน/สัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัยในต่างประเทศ
การเขียนบันทึกข้อความขออนุญาตต้นสังกัด ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน/สัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัยในต่างประเทศ คลิกดูรายละเอียด
การจัดการความรู้ (KM) เรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ในการทำงานวิจัยกับหน่วยงานในต่างประเทศการจัดการความรู้ (KM) เรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ในการทำงานวิจัยกับหน่วยงานในต่างประเทศ  และการนำเสนอผลงานวิชาการที่ต่างประเทศ คลิกดูรายละเอียด