สาขาวิชาศิลปกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย "การออกแบบลวดลายไทยเพื่อการประกอบอาชีพ"
23-27 มิถุนายน 2557 ณ สาขาวิชาศิลปกรรม อาคาร 32 ชั้น 5 ห้องศิลปะ 2 และ 3
ติดต่อสอบถามได้ที่ อ.อดิสรณ์ สมนึกแท่น 081-8554974 รายละเอียดเพิ่มเติม
1401959774 img

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เปิดรับสมัครบทความ (Call for Papers) ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2557 เพื่อนำเสนอใน
"การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8"
( The 8th International HUSOC Conference) ที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่งบทความได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สนใจรายละเอียดเพิมเติมที่ http://husoc2014.human.ku.ac.th/
2014-5-22 national-peaceประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 9/2557 ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน หยุดทำการ ตั้งแต่วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557


แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  >>Download<<


แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  >>Download<<